Atriplex

Atriplex saltbush

Atriplex patula (common orache)

This Eurasian alien weed is likely to be …

Atriplex saltbush

Atriplex gallery
Common Names
saltbush