Anacardiaceae

Anacardiaceae cashew family

Rhus (sumac)

Shrubs or small trees with dense, terminal …

Anacardiaceae cashew family

Anacardiaceae gallery
Common Names
cashew family