Chrysosplenium

Chrysosplenium golden saxifrage

Chrysosplenium americanum (American golden saxifrage) Plant is native to PA

Succulent, semi-aquatic herb with decumbent stems.

Chrysosplenium golden saxifrage

Chrysosplenium gallery
Common Names
golden saxifrage