Abutilon

Abutilon Indian mallow

Abutilon theophrasti (velvetleaf)

This member of the mallow family is not native to …

Abutilon Indian mallow

Abutilon gallery
Common Names
Indian mallow